เงื่อนไขการลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์
 1. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีนิติบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่
 3. ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์(G)
 4. การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS
 5. ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงาน กฟภ.และผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เท่านั้น